Dialog

Fokuselevers udfordringer i forhold til dialog og samarbejde

Elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer som fx ADHD, ADD og ASF er specielt udfordrede, når det drejer som deltagelse i dialogiske og kollaborative processer. Generelt er gruppens præstationer ofte præget af lav produktivitet og fejl på grund af manglende strategier og ringe organisatoriske færdigheder (DuPaul & Stoner, 2003). Men i tillæg til disse vanskeligheder kan fokuseleverne også have mangelfuld hukommelse, svært ved at initiere og vedholde fokus, hvilket i alt i alt grad påvirker deres deltagelse og bidrag ved kollaborativ videnskonstruktion og problemløsning (ibid.) Derudover, kan eventuel hyperaktivitet og impulsivitet give anledning til upassende adfærd, afbrydelser og forstyrrelser samt lavere tolerance blandt fokuselever og kammerater (Almer & Sneum, 2009). Samlet set synes der at være et massivt behov for at udvikle pædagogiske metoder til at støtte og stimulere fokuselevers deltagelse i dialog og samarbejde, og derigennem lære dem at udfylde rollen som vigtige, værdifulde og ligeværdige deltagere i livs- og læreprocesser, og vi har derfor undersøgt it-baserede interventioners potentiale for dette.


It-baserede interventioner til dialog og samarbejde

Skolerne har anvendt forskellige teknologier for at styre, strukturere og facilitere dialog og samarbejde i klasserne, men da 8 ud af 11 skoler (73%) af skolerne har anvendt Google Apps for Education (GAfE), har vi undersøgt og sammenlignet skolernes brug af denne i forhold til at skabe et virtuelt læringsmiljø (VLE) i 16 ud af projektets 26 klasser (62%). Vi er i stand til at observere, hvor og hvornår denne teknologi bliver anvendt, men kun til en vis grad i stand til at undersøge effekten for fokuseleverne, da teknologien bliver anvendt på mange forskellige måder og niveauer på skolerne. For at kvalificere vores analyse, vælger vi derfor at opdele de 8 skoler i tre kategorier ud fra, hvor erfarne eleverne er med GAfE som hhv.:

  • Novice (er i færd med at lære at navigere og arbejde med indholdet)
  • Kompetent (arbejder selvstændigt med indholdet efter det design, lærerne tilbyder) eller
  • Ekspert (arbejder selvstændigt med ressourcerne og bidrager til indhold og design)

magnifying-glass-1020142_960_720

Anvendte teknologier til dialog og samarbejde

Tema

Teknologi

Overordnet VLE med produktionsredskaber, mail, kalender mv.

Google Apps for Education (GAfE), Office 365

Læringsplatforme

Google Classroom, Meebook,

Mere specifikt:

Dialog

GAfE, Office365, Skype

Networking

Blogs, websites, kalender, Classroom

Produktion

Google Apps, Office 365, BookCreator, iMovie

Deling

Showbie, Google Drev, Office Onedrive

Implikationer vedrørende dialog og samarbejde

Vi har observeret, hvordan fokuselever kan finde støtte til dialog, samarbejde og fælles videnskonstruktion via digitale ressourcer som GAfE. Men vi har også set, hvor nemt de kan komme til kort, hvis det virtuelle læringsmiljø mangler bevidst ledelse og strukturering. Vi har set, at lærere, der behersker teknologien godt var i stand til at facilitere det faglige arbejde og opgaveløsningen, så både fokuselever og de øvrige elever oplevede succes. Vi har set lærere udnytte deres kendskab til GAfE til at introducere og stilladsere elever i forhold til teknologien i en velarrangeret step-by-step pædagogisk tilgang.

De fleste fokuseleverne har behov for visuelle støttesystemer til at huske, hvordan de skal navigere i nye fysiske som online universer. Det er nødvendigt at skabe gennemskuelige strukturer på tværs af fag og hjælpe dem til at overskue VLEets strukturer og arbejdsprocesserne der. Vi har observeret, hvordan fokuselevers deltagelse i produktion og dialog øges betydeligt, når de arbejder i digitale skabeloner (se kapitel xx), som guider dem gennem opgaveløsningen.

 

Yderligere potentialer for dialog og samarbejde

Den øgede digitalisering af folkeskolen i disse år (2016) med det kommende Brugerportalinitiativ (BPI) fordrer, at skolerne indkøber og ibrugtager digitale læringsplatforme. Kommuner og skoler bør sætte fokus på, hvordan de får skabt en skolepraksis, hvor alle lærere er kompetente til at anvende teknologien, og hvor lærerne i fællesskab udvikler en bevidst it-baseret pædagogiske ramme for deres klasserumsaktiviteter. En ramme, der ikke kun handler om distribution af materialer og opgaver, men mere handler om at udnytte de digitale redskabers potentiale for at udvikle elevernes faglige og sociale kompetencer. Endelig er der basis for yderligere forskning i de i folkeskolen anvendte digitale ressourcers brugerinteraktion og brugervenlighed - med særlig fokus på sårbare målgrupper som eksempelvis elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer.