Produktion

Fokuselevers udfordringer i forhold til produktion og formidling

Hovedparten af ididakts fokuselever har problemer med at fastholde opmærksomhed og koncentration, distraheres meget nemt af irrelevante stimuli, reagerer ikke ved direkte tiltale (Kendall, 2000) og har et stort behov for gentagelse af instruktioner og forklaringer (Bos & Vaughn, 2002). Dette influerer på deres evne til at færdiggøre opgaver og rette sig efter instruktioner. Deres skolearbejde er ofte kendetegnet ved lav produktivitet, mange fejl og misforståelser samt ringe organisatoriske færdigheder (Barkley, 2006). Derudover vil 60 % af dem også kæmpe med gennemgribende læringsvanskeligheder (Almer & Sneum, 2009).

Symptomerne er sensitive i forhold til foreliggende krav og opgavers kognitive kompleksitet (Barkley, 2006). Fokuselevernes opmærksomhed kan hurtigt forsvinde og de er hovedsageligt drevet af motivation relateret til deres hyperaktivitet og impulsivitet. Det er velkendt, at børn med udviklings- og opmærksomhedsproblemer har brug for både support, ros, anerkendelse og bekræftelse kombineret med overskuelighed, støtte og strategier til at håndtere besværligheder i deres skoleopgaver (ibid.). Ringe skolepræstationer, sociale problemer med venner og autoriteter (fx forældre og lærere) kombineret med manglende selvsikkerhed og selvværd er kendetegnet for mange børn og unge med ADHD, hvoraf 65 % af dem stadig vil være påvirket af deres ADHD som voksne (Faraone et al., 2005).

Vores undersøgelser i ididakt viser fokuselever, der ikke er i stand til at skabe faglige produkter og formidle viden på niveau med deres kammerater. De har svært ved at planlægge skriftlige arbejder, skabe en struktur for det, de vil formidle og få indholdet produceret. De taber tråden, når de skal fokusere på flere arbejdsprocesser samtidig, som fx digte et eventyr og stave korrekt.

Vi har derfor undersøgt, om vi kan øge og forbedre fokuselevernes faglige produktioner, hvis vi anvender digitale redskaber, som tilbyder dem planer og strategier for arbejdet samt øger deres reifikations-, refleksions- og kommunikationsmuligheder gennem brug af multimodal kommunikation og assisterende digitale redskaber.


It-baserede interventioner til produktion og formidling

Skolerne har anvendt mange forskellige it-baserede interventioner for at understøtte fokuselevernes mulighed for at ytre sig gennem faglige produktioner og formidling af viden, og disse har vi samlet i tre kategorier:

  1. Digitale teknologier til at støtte processen: Skriveskabeloner, Lyd eller videostøtte til produktion og Websites
  2. Digitale teknologier til at skabe produktet: Præsentationsværktøjer, Tekstbehandling  og Multimodale kommunikationsprogrammer
  3. Digitale teknologier til at assistere kommunikationen: Tekst til Tale & skrivestøtte og Tale til Tekst 

magnifying-glass-1020142_960_720

Anvendte teknologier til produktion og formidling

Tema

Teknologi

Redskaber til at støtte processen

Skabeloner i Word, Powerpoint, Google Doks, Google Slide, BookCreatorDelingsmuligheder i Google Drev, Office 365, Showbie, Dropbox mv.MindmeisterGoogle Classroom, Meebook, Google Sites

Redskaber til at skabe produktet

Powerpoint, Word, Google Doks, Google Slides, iMovie, BookCreator, Skriv og Læs, Skoletubeværktøjer

Redskaber til at assistere kommunikationen

CDord, AppWriter, IntoWords, Dragon Dictation, iVoiceAssistant, Siri, Skype, Google Hangout, Chat

Implikationer vedrørende produktion og formidling

Selvom det ikke er muligt for os, at ‘måle’ værdien af fokuselevernes brug af ovennævnte digitale redskaber til produktion og formidling, så viser de mange eksempler fra observationer samt lærere og elevers udtalelser med al tydelighed, at fokuselevernes mulighed for at deltage og bidrage øges markant. Det bliver særligt tydeligt, i de tilfælde, hvor fokuseleverne ikke har adgang til disse teknologier og fx ikke har en digital skabelon til deres opgaveløsning, at fokuseleverne falder fra opgaven og vælger andre aktiviteter.

Det er vigtigt, at lærerne sammen med valg af teknologier og besvarelsesmuligheder også er tydelige omkring elevernes roller i en aktivitet. Fagligt usikre fokuselever overlader nemt arbejdet til fagligt stærkere makkere, og nøjes i bedste fald med at komme med idéer til opgaven. Det er vigtigt, at der indtænkes rolleskift, så de andre elever ikke overtager arbejdsprocessen og dermed også læringsmuligheden ved aktiviteten. Samarbejdet kan dog sagtens være en stor styrke for fokuseleverne, fordi det kan være med til at bekræfte dem og tilbyde dem det overblik de ikke selv kan skabe. Erfaringer fra ididakt projektet viser, at der er mest ligeværdig deltagelse, hvis fokuseleverne arbejder i to-mandsgrupper.

Skabeloner fungerer bedst, hvis de er tilpasset det specifikke forløb og fokuselevernes særlige behov. Det er tidskrævende forberedelsesmæssigt og alle lærere er ikke teknisk i stand til at lave skabeloner. Det ville derfor være hensigtsmæssigt, hvis skolerne har adgang til en samling generelle skabeloner, som lærerne kunne tilpasse og supplere med forklaringer i tekst eller lyd.

Det er vigtigt at lærerne tænker på at tilbyde disse redskaber til alle elever. Der er mange flere elevgrupper end ididakt fokuselever, der vil have gavn af denne digitale støtte til deres produktion og formidling af faglig viden. “De har været glade for skriveskabelonen. Især giver de udtryk for at det har været sjovt at skrive og tegne om hovedpersonen inden. Ingen vil hellere skrive uden skabelon.” (Lærer, Skole F)

Yderligere potentialer for produktion og formidling

Der er stort fokus på indkøb og brug af digitale læremidler i disse år, men indkøb og adgang giver ikke i sig selv nogen læring. Det er vigtigt at lærere indgår i dialoger om, hvad det er de digitale læremidler skal tilbyde eleverne læringsmæssigt. Nogle læremidler inviterer til lukkede træningsaktiviteter, hvor eleverne ‘spiller sig gennem læringsbaner’ og modtager indholdet, mens andre lægger op til eleven som producent af faglig viden.

Erfaringerne fra ididakt har vist os, at brug af digitale værktøjer til produktion og formidling kan øge eleverne motivation, deltagelse og bidrag i undervisningen. De får mulighed for at reificere deres - ofte tavse - viden, kan i øget grad kontrollere processen og opleve ejerskab, uafhængighed og selvmestring i opgaveløsningen. Gennem reificeringen og formidlingen, sætter fokuseleven sin viden og sig selv i spil, og får mulighed for at reflektere og meta-reflektere over sin deltagelse og bidrag. Produktionsprocessen kan gøres nemmere for fokuseleven og det er muligt at reducere risici. Samlet set muliggøres genuin læring som giver fokuseleven oplevelse af at være inkluderet og øget mulighed for at vokse fagligt og identitetsmæssigt.

Det er vigtigt, at skolerne og lærerne har disse potentialer for øje, når de indkøber og vælger at bruge digitale værktøjer i deres didaktiske designs.